اخبار سومین کنفرانس بین المللی هلدینگ ها و گروه شرکت ها