برنامه کلید – قسمت ۲۴ دکتر مهدی جبرائیلی

برنامه کلید – قسمت ۲۴ دکتر مهدی جبرائیلی

برنامه کلید – قسمت ۲۴ دکتر مهدی جبرائیلی

دکتر مهدی جبرائیلی از آنچه برای موفق شدن لازم است می گوید. دکتر مهدی جبرائیلی که یک نابغه اقتصادی است از راه های رسیدن به خواسته ها میگوید، از اهمیت تلاش و پشتکار و پی گیری خواسته هایتان. او که دبیر کل خاورمیانه جامعه مدیران و کارآفرینان حرفه ای اتحادیه آسیا و اروپا و هینطور رئیس فدراسیون جهانی کارآفرینی است در این برنامه از تیم سازی ، منابع انسانی ، شیوه های مدیریت و تامین سرمایه می گوید.