تبریک خدمت دکتر مهدی جبرائیلی به جهت انتخاب شایسته ایشان بعنوان مدیر جوان برتر و چهره ماندگار کشور