جشن بزرگ باشگاه موفقان به مناسبت سومین سالگرد تاسیس آن