فرم مشارکت

باشگاه موفقان در طرح مشارکت با اعضای طلایی  هخود در نظر دارد بسته به طرح های پیشنهادی عزیزان تا مبلغ ۲۵ میلیون تومان سرمایه گذاری نماید. این طرح تنها ویژه اعضای طلایی می باشد که دارای کد عضویت هستند. لذا علاقه مندان با ارسا ل اطلاعات خود و تکمیل فرم مشارکت می توانند درخواست خود را ارائه دهند که پس از بررسی های لازم با آن ها تماس گرفته خواهد شد.