مشاوره با اساتید

اسامی اساتید برای مشاوره

دبیرکل جامعه حرفه ای کارآفرینان اروپا و آسیا

مشاوره بازاریابی

بنیان گذار باشگاه موفقان

بازاریابی دیجیتالی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

مشاور فروش

مشاور برندسازی