نحوه ی جایگزین کردن کسب و کار های کوچک با بازارهای محلی