همایش راهکار های توسعه بنگاه های اقتصادی در دوره پسا تحریم