گزارش نمایشگاه ELECOMP

گزارش نمایشگاه ELECOMP ELECOMP مخففElectronics,Computer & E-Commerce می باشد که در حوزه الکترونیک و کامپیوتر فعالیت داشته و هر ساله سبب میگردد تا گروهی از علاقه مندان و دست اندرکارانن دورهم جمع و با دانش آموخته هایشان از آخرین دستاوردهای سخت [...]

همایش بازاریابی اثر بخش راهکارها و تکنیک ها

همایش بازاریابی اثر بخش راهکارها و تکنیک ها با توجه به رشد و ارتقای سبک جدیدی از فروش و جذب مشتری به شیوه های مدرن و حائز اهمیت بودن این موضوع از نگاه باشگاه موفقان بر آن شدیم تا به [...]

شعار اصلی باشگاه موفقان

شعار اصلی باشگاه موفقان در جایی که شعار اصلی باشگاه موفقان شاهراه ارتباطی میان تمامی اقشار و اصناف است در این خصوص بر آن شدیم تا در جهت رشد و پویاییی اقتصاد کشورمان گامی مؤثر جهت رفع دغدغه اصلی سرمایه [...]