اکبر فرجی

اکبر فرجی

نماینده نین جوتسو(نینجا) در خاور میانه. مربی بین المللی و رسمی رشته رزمی نین جوتسو بنیانگذار رشته نینجوتسو (نینجا) در ایران

بنیانگذار رشته نینجوتسو (نینجا) در ایران


 نماینده نین جوتسو(نینجا) در خاور میانه.
مربی بین المللی و رسمی رشته رزمی نین جوتسو
بنیانگذار رشته نینجوتسو (نینجا) در ایران.

مشخصات فردی

اکبر فرجی

نماینده نین جوتسو(نینجا) در خاور میانه.
مربی بین المللی و رسمی رشته رزمی نین جوتسو
بنیانگذار رشته نینجوتسو (نینجا) در ایران.

http://Www.ninja.ir

ورزش

ناامیدی مرگ نینجاست

گالری تصاویر

ارتباط با ما از طریق کانال تلگرام

ارتباط با ما از طریق اینستاگرام