برچسب- بازاریابی و فروش

همایش بازاریابی اثر بخش راهکارها و تکنیک ها

همایش بازاریابی اثر بخش راهکارها و تکنیک ها با توجه به رشد و ارتقای سبک جدیدی از فروش و جذب مشتری به شیوه های مدرن و حائز اهمیت بودن این موضوع از نگاه باشگاه موفقان بر آن شدیم تا به [...]