برچسب- سازمان خوشحال

چرا سازمانها باید خوشحال باشند؟

چرا سازمانها باید خوشحال باشند؟ سیاری از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، وقتی در جست‌وجوی شادی هستند، به کارفرمایان کارگشایی تبدیل می‌شوند. برای بسیاری از آنها، رییس خود بودن منبعی برای رضایت خاطر و کامیابی است. این افراد وقتی بنگاهی را تاسیس [...]