برچسب- هوش

انواع هوش و مهارت های فردی و کشف استعداد شغلی

مقدمه ذهن هر انسانی کارگاه تولید فکر اوست که از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرد. در حقیقت ضمیر ناخودآگاه قدرت تشخیص خوب از بد را نمیتواند بدهد اما به قدری دارای اهمیت می باشد که اگر از آن غافل شویم میتواند [...]